Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: ZTW EXPLOMET Gałka, Szulc sp.j. w Opolu, ul. Oświęcimska 100H, e-mail: biuro@explomet.pl
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Państwa wiadomość dotyczy realizacji świadczenia usług, Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail lub telefon jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkowałoby niemożliwością udzielenia przez nas odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do podmiotów realizujących obsługę informatyczną Administratora w zakresie powierzonych im danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po okresie maksymalnie 12 miesięcy, chyba że będą przetwarzane w związku z zawartą umową lub jej realizacją. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celu zawarcia i realizacji umowy, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po okresie 6 lat od wykonania umowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym).
  7. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  9. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniam im bezpieczeństwo i poufność zgodnie z wymogami RODO.