Projekty unijne

Projekt pt. „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami.” Nr projektu: TECHMATSTRATEG2/412341/8/NCBR/2019

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii platerowania wybuchowego materiałów wielowarstwowych oraz wybranych technologii stowarzyszonych, związanych z przerobem i docelową aplikacją nowych produktów. Będą to nowe, złożone technologie, łączące wiele odrębnych technik i technologii spajania, zgrzewania i spawania.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum:

  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (Lider);
  • Explomet Gałka, Szulc Spółka komandytowa;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • Politechnika Opolska;
  • Politechnika Warszawska;
  • Politechnika Częstochowska;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 31.03.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTY: 13 665 131,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 12 219 498,00 PLN

EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy EXPLOMET GAŁKA, SZULC

SPÓŁKA KOMANDYTOWA na nowych rynkach zagranicznych.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0022/19

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  180 864,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 126 604,00 PLN

Celem projektu jest  wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu chińskim i szwajcarskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie produkcji trójwarstwowych łączników prądowych z zastosowaniem unikalnej technologii symultanicznego zgrzewania wybuchowego opracowanej w firmie EXPLOMET.” Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1515/18

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 939 300,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 066 615,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w firmie EXPLOMET innowacji technologicznej w postaci nowej
technologii wytwarzania łączników prądowych trójwarstwowych z międzywarstwą technologiczną opartą o stosowanie zgrzewania wybuchowego symultanicznego.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca wprowadzi nowy produkt na rynek – łączniki prądowe trójwarstwowe. Podstawą do wdrożenia ich produkcji jest opracowywana w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych technologii wytwarzania łączników prądowych trójwarstwowych z międzywarstwą technologiczną oparta o stosowanie zgrzewania wybuchowego symultanicznego.

EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Wzmocnienie działań eksportowych w firmie EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA

KOMANDYTOWA.” Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0013/18

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  195 700,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 136 990,00 PLN

Celem projektu jest zrost konkurencyjności firmy EXPLOMET GAŁKA, SZULC Sp. K. poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu hiszpańskim (nowy rynek w kontekście innym, niż aspekt geograficzny), islandzkim i indyjskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

–  wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1)

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2)

– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych
konstrukcji metalowych” RPOP.01.01.00-16- 0029/16

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 968 720,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 031 455,88 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost konkurencyjności poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i klientów z nowych branż dla produktów firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp. j.”II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja RPOP.02.04.00-16-0029/15

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 531 982,40 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 343 128,65 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych”
Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu M-Era.Net, Call 2013

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 756 261,00 EURO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 551 691,00 EURO

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne”

PROJEKT REALIZOWANY  W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2013 r. – 01.10.2016 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 855 925 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 677 625 PLN

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Utworzenie w siedzibie Z.T.W Explomet i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Badania Materiałów Bimetalicznych i Wielowarstwowych oraz Stanowiska do Cięcia wodą  ”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2009 r. – 31.03.2011 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1158813,91
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 949847,47