Projekty unijne

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost konkurencyjności poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i klientów z nowych branż dla produktów firmy ZTW „Explomet” Gałka, Szulc Sp. j.”II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja RPOP.02.04.00-16-0029/15

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 531 982,40 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 343 128,65 PLN

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej i promocji firmy ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Opolu na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu m.in. w Skandynawii, Ameryki Płd, Afryki Płd., Afryki Płn. – Półwysep Arabski – Turcja, Europa Wschodnia.

Efektem podejmowanych w ramach projektu działań będzie min. zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 12 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Utworzenie w siedzibie Z.T.W Explomet i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Badania Materiałów Bimetalicznych i Wielowarstwowych oraz Stanowiska do Cięcia wodą  ”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2009 r. – 31.03.2011 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1158813,91
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 949847,47

Celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju firmy w obszarach problemowych takich jak:

  • Poszerzenie własnych możliwości badawczo-rozwojowych dla realizacji zadań B+R w oparciu o rozbudową firmowego, specjalizowanego zaplecza badawczego, jako zalążka przyszłego działu badań i rozwoju (ośrodka B+R) oraz rozwój powiązań z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczo rozwojowymi.
  • Wprowadzenie na rynek nowych produktów opartych o rozwój stosowanej technologii i rozwój technologii i ich przetwarzania, w tym techniki cięcia metodą strumieniowo – ścierną, inaczej, cięcie wodą
  • Wprowadzenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez inwestowanie w technologie obróbcze przetwarzania i wykańczania wyrobów (cięcie wodą) oraz permanentne doskonalenie technologii zasadniczej- platerowania wybuchowego
  • Minimalizacja odpadów produkcyjnych poprzez zmniejszanie naddatków technologicznych oraz wdrażanie technologii wykorzystania tych odpadów (obróbka wykańczająca – cięcie wodą), w tym stymulacja rynku zbytu w kierunku ich zagospodarowania
  • Rozwój sprzedaży poprzez dalsza budowę sieci agencyjnej dla pozyskania wschodnich i dalekowschodnich
  • Rozwój powiązań z firmami regionu w tym w ramach inicjatyw klastrowych – budowanie obszaru partnerstwa zwiększającego wiedzę i możliwości w zakresie stosowania nowoczesnych metalicznych materiałów wielowarstwowych w produktach szeroko postrzeganej branży metalowej.

Stworzenie w tym wyposażenie własnego Specjalistycznego Laboratorium Badania Materiałów Bimetalicznych i Wielowarstwowych istotnie zwiększy konkurencyjną pozycję firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Pozwoli na usamodzielnienie się firmy w zakresie certyfikowania.

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych
konstrukcji metalowych” RPOP.01.01.00-16- 0029/16

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 968 720,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 031 455,88 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych konstrukcji metalowych.
Projekt zakłada realizację 3 zadań: budowa i zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego, badania przemysłowe, prace rozwojowe.Rezultatem projektu będzie opracowanie technologii obliczeń, projektowania i wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych oraz algorytmów obliczeń parametrów wytrzymałościowych konstrukcji uwzględniających właściwości wszystkich warstw kompozytów materiałowych wielowarstwowych.

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne”

 

PROJEKT REALIZOWANY  W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2013 r. – 01.10.2016 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 855 925 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 677 625 EURO zł

Celem projektu jest opracowanie nowych, zaawansowanych materiałów warstwowych Al-Ti do specjalnych zastosowań np. w wielowarstwowych pasywnych osłonach balistycznych lub jako elementy konstrukcyjne w przemyśle lotniczym lub kosmicznym. Zasadniczym celem technicznym projektu jest uzyskanie odpowiednio mocnego, dyfuzyjnego połączenia, metodą łączenia wybuchowego, pomiędzy blachą ze stopu Al a blachą ze stopu Ti.

ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych”
Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu M-Era.Net, Call 2013

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.10.2015 r. – 31.12.2017 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 756 261,00 EURO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 551 691,00 EURO

Celem projektu jest opracowanie nowych materiałów otrzymywanych metodą platerowania (łączenia) wybuchowego, które znajdą zastosowanie w różnego rodzaju elementach infrastruktury geotermalnej np. w zbiornikach i rurociągach. Platerowanie wybuchowe jest jedną z najnowocześniejszych metod wytwarzania powłok ochronnych. Ta nowatorska technika pozwala na uzyskanie materiałów o unikalnych właściwościach wytrzymałościowych jak i odpornych na degradację. Materiały połączone wybuchem cechuje synergia unikalnych właściwości nanomateriałów, materiałów nierównowagowych oraz materiałów wielowarstwowych. Oryginalność projektu polega na próbie dostosowania podłoża oraz materiałów nakładanych do prac w warunkach środowiska wód geotermalnych z jednoczesnym uwzględnieniem powstających stref przejściowych i międzywarstw. Występujące w złączu strefy przejściowe oraz międzywarstwy stanowić będą barierę dyfuzyjną dla wodoru, który stanowi jeden z głównych czynników powodujących szybką degradację elementów konstrukcyjnych. Badania zmęczeniowe prowadzone na różnego rodzaju stalach eksploatowanych w warunkach pracy w Islandzkich instalacjach geotermalnych wykazały, że spadek parametrów wytrzymałościowych oraz skrócony czas życia instalacji można przypisać występowaniu w tych stalach korozji naprężeniowej oraz kruchości wodorowej.